Bảo hiểm hữu trí là gì? Chế độ hưu trí là gì? Phân biệt bảo hiểm hưu trí và chế độ hưu trí? Hãy cùng Lawkey tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Bảo hiểm hưu trí là gì?

Điều 2 Thông tư 115/2013/TT-BTC và Khoản 1 Điều 114 Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm hưu trí.

Bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động. Bảo hiểm hưu trí bao gồm 2 loại:

– Bảo hiểm hưu trí cho từng cá nhân.

– Bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động (bảo hiểm hưu trí nhóm).

Bên mua bảo hiểm là chủ sử dụng lao động, người lao động sẽ được nhận toàn bộ quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm sau một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa các bên và được ghi nhận tại hợp đồng bảo hiểm.

Chế độ hưu trí là gì?

Pháp luật hiện hành chưa có định nghĩa vụ thể về “chế độ hưu trí”.

Căn cứ Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, chế độ hưu trí hay hưu trí là một trong những chế độ được hưởng từ bảo hiểm xã hội bắt buộc hay bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

d) Hưu trí;

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

3. Bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định.

Phân biệt bảo hiểm hưu trí và chế độ hưu trí

Nơi tổ chức

Bảo hiểm hưu trí: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện..

Chế độ hưu trí: thuộc bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức.

Bắt buộc người lao động tham gia

Bảo hiểm hưu trí

 Không bắt buộc tham gia

Chế độ hưu trí

– Bảo hiểm xã hội bắt buộc: bắt buộc tham gia

– Bảo hiểm xã hội tự nguyện: không bắt buộc tham gia.

Các chế độ

Bảo hiểm hưu trí

– Hưu trí định kỳ

– Bảo hiểm rủi ro

Chế độ hưu trí

– Lương hưu

– Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng chế độ

Bảo hiểm hưu trí

Sẽ được nhận toàn bộ quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm sau một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa các bên và được ghi nhận tại hợp đồng bảo hiểm.

Chế độ hưu trí

Đáp ứng đủ điều kiện hưởng theo quy định pháp luật.

Phương thức đóng

Bảo hiểm xã hội

Khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện định kỳ hoặc một lần theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm hưu trí.

Chế độ hưu trí

Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

+ Đóng hằng tháng;

+ Đóng 03 tháng một lần;

+ Đóng 06 tháng một lần;

+ Đóng 12 tháng một lần;

+ Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

+ Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

– Bảo hiểm xã hội bắt buộc

+ Đóng hằng tháng

+ Đóng 03 hoặc 06 tháng một lần

+ Đóng theo địa bàn

( Căn cứ theo Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 được sửa đổi tại Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 và Quyết định 888/QĐ-BHXH năm 2018)

>>> Xem thêm: Phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023

Trên đây là nội dung về Phân biệt bảo hiểm hưu trí và chế độ hưu trí. Nếu bạn có bất kì thắc mắc gì về các vấn đề pháp lý; hãy liên hệ lawkey để được tư vấn bảo hiểm xã hội miễn phí bạn nhé.